วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

เอกสารการบรรยาย หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 4

เอกสารการบรรยาย วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560


หัวข้อวิชา นโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง   >>>> คลิก

หัวข้อวิชา การบริหารเงินงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
โดย นางดวงตา  ตันโช ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 >>>> คลิก

หัวข้อวิชา การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดย ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 >>>> คลิก

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560
ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสามารถติดตามข่าวสาร และรูปกิจกรรม เพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/CGD.FME