วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (บงส.) รุ่นที่ 3

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับการหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชน รวม 84 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/CGD.FME

ประมวลภาพ หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 3 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2559)

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “การบริหารการเงินการคลังตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ในพระราชกรณียกิจและการบริหารงานตลอดจนพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำเป็นแบบอย่างในการบริหารทั้งด้านการเงินการคลังการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งการดำเนินชีวิตได้


สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/CGD.FME